Stam Woudsend

Last Updated: Saturday, 08 June 2019

 

Genealogie van Jacob MARTENS

 
I.1    Jacob MARTENS, geboren ca. 1685.
In 1711 verkocht Jan Heertsz de IJlster eek- of runmolen met schuur etc. aan Jacob Martens en Saakje Sjoerds. In 1715 werd Jelle Jansz eigenaar.
Gehuwd op 04-05-1708 te Workum met Saakje SJOERDS.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Marten Jacobs JONGSMA (zie II.1).


II.1    Marten Jacobs JONGSMA, beurtschipper op Amsterdam, geboren rond 1711 te Workum, zoon van Jacob MARTENS (zie I.1) en Saakje SJOERDS, overleden op 29-01-1812 om 24.00 uur te Woudsend.
Gehuwd (1) op 05-06-1740 te Woudsend met Grietje JELLES, 26 jaar oud, gedoopt op 18-02-1714 te Woudsend.
Gehuwd (2) op 12-01-1749 te Woudsend met Hotske SYMENS, geboren te Woudsend.
Gehuwd (3) op 23-01-1752 te Woudsend met Sipkjen AGES, geboren ca. 1720.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Saakje MARTENS, gedoopt op 09-01-1746 te Woudsend, overleden voor 1752.

Uit het derde huwelijk:

   2.  v  Saakje MARTENS, geboren op 10-12-1752 te Woudsend, overleden voor 1754.
   3.  v  Saakje Martens JONGSMA, geboren op 03-11-1754 te Woudsend, overleden op 16-05-1814 te Woudsend op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-10-1779 te Woudsend met Foeke Hylkes SMIDT, 31 jaar oud, smid, geboren op 21-06-1748 te Woudsend, zoon van Hylke HERKES en Antje MARTENS.
   4.  v  Antje MARTENS, geboren op 31-10-1756 te Woudsend.
   5.  m  Jakob MARTENS, gedoopt op 03-12-1758 te Woudsend.
   6.  m  Age Martens JONGSMA (zie III.3).


III.3    Age Martens JONGSMA, beurtschipper op Amsterdam, zoon van Marten Jacobs JONGSMA (zie II.1) en Sipkjen AGES, gedoopt op 22-05-1763 te Woudsend, overleden op 24-11-1820 om 08.00 uur te Woudsend op 57-jarige leeftijd, na een kwaadaardige zinkingziekte van achttien dagen.
1811: Jongsma, Woudsend, Mairie Woudsend, fol. 94.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-10-1794 te Woudsend met Trijntje Baukes VISSER, geboren rond 1771 te Langweer, dochter van Bauke PIETERS en Joukjen GABES, overleden op 12-06-1860 om 22.30 uur te Wijckel.
Onder curatele gesteld, ter oorzake van onnozelheid.
Bron: Nederlandsche Staatscourant d.d. 28-03-1858.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Sipkjen Ages JONGSMA, geboren op 03-01-1795 te Woudsend, gedoopt op 01-02-1795 te Woudsend, overleden op 21-06-1857 te Enkhuizen op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-10-1819 te Wymbritseradeel met Douwe Jans POSTHUMA, geboren rond 1795 te Makkum, zoon van Jan Jansen POSTHUMA en Hendrikje REINDERS, overleden voor 1857.
   2.  v  Jitske Ages JONGSMA (Itskjen), geboren op 24-10-1796 te Woudsend, gedoopt op 13-11-1796 te Woudsend, overleden op 10-02-1833 te Wymbritseradeel op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-01-1824 te Wymbritseradeel met Reinder Wichers STEENBEEK, geboren rond 1801 te Heeg, zoon van Wicher STEENBEEK en Trijntje ten BELT.
   3.  m  Marten Ages JONGSMA (zie IV.5).
   4.  m  Bauke Ages JONGSMA (zie IV.7).
   5.  v  Trijntje Ages JONGSMA, geboren op 03-09-1802 te Woudsend, gedoopt op 26-09-1802 te Woudsend, overleden op 26-05-1883 te IJlst op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 01-06-1839 te Wymbritseradeel met Nolle Gerrits SCHOTANUS, geboren rond 1803 te Woudsend, zoon van Gerrit Nolles SCHOTANUS en Wytske Bonnes KEIZER, overleden op 20-08-1857 te Woudsend.
   6.  v  Jakobjen Ages JONGSMA, geboren op 04-12-1804 te Woudsend, gedoopt op 30-12-1804 te Woudsend, overleden op 01-01-1883 te Wijckel op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 28-04-1853 te Hemelumer Oldeferd met Willem Gatzes de BOER, geboren rond 1801 te Harich, zoon van Gatze Gerherts de BOER en Jacobje WILLEMS, overleden op 05-10-1874 om 09.00 uur te Wijckel, aan verval van krachten.
Uit het huwelijk zijn, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   7.  m  Jacob Ages JONGSMA (zie IV.14).
   8.  v  Antje Ages JONGSMA, geboren op 21-12-1809 te Woudsend, gedoopt op 07-01-1810 te Woudsend, overleden op 26-07-1816 te Woudsend op 6-jarige leeftijd.
   9.  v  Beeuw Ages JONGSMA, geboren op 06-08-1813 te Woudsend, overleden op 11-06-1854 te Wymbritseradeel op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 30-04-1853 te Wymbritseradeel met Haije Petrus SIPMA, geboren rond 1796 te Woudsend, zoon van Petrus Sybes SIPMA en Tjitske Reinders SOETHOUT.


IV.5    Marten Ages JONGSMA, beurtschipper van Sneek op Amsterdam, geboren op 03-10-1798 te Woudsend, zoon van Age Martens JONGSMA (zie III.3) en Trijntje Baukes VISSER, gedoopt op 28-10-1798 te Woudsend, overleden op 18-12-1831 om 03.00 uur te Sneek op 33-jarige leeftijd, na een langdurige sukkeling.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-05-1822 te Wymbritseradeel met Trijntje Annes OSINGA, geboren rond 1801 te Langweer, dochter van Anne Douwes OSINGA, boer, en Antje Johannes DOUMA.
{Zij is later gehuwd met J. BOOTSMA.}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Age Martens JONGSMA, beurtschipper van Sneek op Amsterdam, geboren op 08-06-1823 te Sneek, overleden op 01-02-1859 om 19.00 uur te Sneek op 35-jarige leeftijd, aan de gevolgen van een hevige ongesteldheid van slechts 8 dagen.
Ongehuwd.
Sneek, 19 Jan. Ter dezer stede is het wintervermaak op schaatsen geopend door 32 van de keur onzer jongelingschap, die om eenen fraaijen prijs en premie hebben gewedijverd. De prijs (eene zilveren tabaksdoos) werd roemvol behaald door Age Jongsma en de premie (een zilveren vork en lepel) door Jan Bouwmeester. De uitdeeling had plaats in het locaal der stoomboot-maatschappij, alwaar en aan de bloem onzer jongelingen en aan de goede orde der directie, alsmede aan de welwillende pogingen van den kastelein en de begunstigers dezer rijderij, menige hartelijke toast werd toegewijd.
Bron: Algemeen Handelsblad d.d. 23-01-1847.
   2.  v  Antje Martens JONGSMA, geboren op 27-11-1824 te Sneek, overleden op 03-02-1904 te Assen op 79-jarige leeftijd, begraven te Bozum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-11-1848 te Sneek met Hendrik Wygers WIJNIA (Winia), geboren rond 1822 te Britswerd, zoon van Wyger Sybrens WIJNIA en Lysbert Jelles SYBRANDY, overleden op 28-01-1879 te Bozum, begraven te Bozum.
   3.  v  Trijntje Martens JONGSMA, geboren op 09-09-1826 te Sneek, overleden op 27-09-1826 te Sneek, 18 dagen oud.
   4.  m  Anne Martens JONGSMA, geboren op 14-12-1827 te Sneek, overleden op 21-04-1830 te Sneek op 2-jarige leeftijd.
   5.  m  Johannes Martens JONGSMA, geboren op 01-02-1830 te Sneek, overleden op 15-05-1830 te Sneek, 103 dagen oud.
   6.  v  Trijntje Martens JONGSMA, geboren op 25-03-1831 te Sneek, overleden op 15-04-1831 te Sneek, 21 dagen oud.


IV.7    Bauke Ages JONGSMA, beurtschipper op Amsterdam, geboren op 23-04-1800 te Woudsend, zoon van Age Martens JONGSMA (zie III.3) en Trijntje Baukes VISSER, gedoopt op 22-05-1800 te Woudsend, overleden op 25-03-1852 te Wymbritseradeel op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 12-07-1823 te Wymbritseradeel met Romkjen Uilkes van der KOOI, geboren rond 1776 te Teroele, dochter van Uilke Romkes van der KOOI, boer, en Margje JOCHUMS, overleden voor 1841.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 26-09-1841 te Lemsterland met Geesje Martens BEELTJE, geboren rond 1810 te Lemmer, dochter van Marten Johannes BEELTJE en Geeske GERRITS, overleden op 16-04-1892 te Rotterdam.
{Zij was eerder gehuwd voor 1840 met Andries Lammerts van DIJK, overleden voor 1841.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Trijntje Baukes JONGSMA, geboren op 18-10-1825 te Woudsend, overleden op 23-10-1826 te Woudsend op 1-jarige leeftijd.
   2.  m  Uilke Baukes JONGSMA (zie V.9).
   3.  v  Trijntje Baukes JONGSMA, geboren op 03-04-1830 te Wymbritseradeel, overleden op 15-09-1846 te Rotterdam op 16-jarige leeftijd.
   4.  v  Margjen Baukes JONGSMA, geboren op 15-04-1832 te Woudsend, overleden op 21-04-1832 te Wymbritseradeel, 6 dagen oud.
   5.  m  Age Baukes JONGSMA (zie V.13).
   6.  v  Margjen Baukes JONGSMA, geboren op 04-06-1836 te Woudsend, overleden op 15-10-1914 te Augustinusga op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 01-07-1876 te Achtkarspelen met Jilles Melles VEENHUIZEN, 47 jaar oud, geboren op 24-07-1828 te Augustinusga, zoon van Melle Hedzers VEENHUIZEN en Sytske Ates TJOELKER, overleden voor 1914.
   7.  v  Klaaske Baukes JONGSMA, geboren op 04-06-1836 te Woudsend.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 31-03-1866 te Wymbritseradeel met Willem Roelofs MOLEMAKER, geboren rond 1838 te Lemmer, zoon van Roelof Willems MOLEMAKER en Doedske Harmens DIJKSTRA, overleden op 12-09-1883 te Sneek, na een langdurige maar geduldig verdragende krankheid.
   8.  m  Marten Baukes JONGSMA (zie V.19).

Uit het tweede huwelijk:

   9.  m  Gerrit Baukes JONGSMA (zie V.21).
   10.  m  Jacob Baukes JONGSMA, geboren op 01-11-1843 te Lemmer, overleden op 01-12-1845 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd.
   11.  m  Marten Baukes JONGSMA, geboren op 18-01-1845 te Spaarnwoude, overleden op 29-03-1845 te Muiden, 70 dagen oud.
   12.  v  Jacobje Baukes JONGSMA, geboren op 03-05-1846 te Woudsend, overleden op 21-12-1884 te Rotterdam op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28-08-1878 te Rotterdam met Johannes Jans van ASMA, 31 jaar oud, geboren op 14-04-1847 te Lemmer, zoon van Jan Johannes van ASMA en Iemkjen Meijes RIJPKEMA, overleden op 23-03-1925 te Egmond aan Zee op 77-jarige leeftijd.
   13.  v  Trijntje Baukes JONGSMA, geboren op 19-10-1849 te Rotterdam, overleden op 14-08-1850 te Lemsterland, 299 dagen oud, op de Zuiderzee, aan boord van een vaartuig.


IV.14    Jacob Ages JONGSMA, schipper, geboren op 08-06-1807 te Woudsend, zoon van Age Martens JONGSMA (zie III.3) en Trijntje Baukes VISSER, gedoopt op 05-07-1807 te Woudsend, overleden op 20-04-1876 te Sloten op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 11-04-1854 te Wymbritseradeel met Annigje Jans de VRIES, 32 jaar oud, winkelierse, geboren op 20-05-1821 te Workum, dochter van Jan Durks de VRIES en Janke Piers de VRIES, overleden op 22-05-1896 om 19.00 uur te Sloten op 75-jarige leeftijd, na een langdurig, smartelijk, doch geduldig lijden.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Trientje Jacobs JONGSMA, geboren op 12-09-1854 te Ameide, overleden op 12-12-1892 om 16.00 uur te Balk op 38-jarige leeftijd, begraven te Ruigahuizen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-05-1881 te Sloten met Wybren Jacobs KLIJNSMA, winkelier, geboren rond 1856 te Balk, zoon van Jacob Fokkes KLIJNSMA en Peerkjen Wybrens SELDENTHUIS.
   2.  m  Jan Jacobs JONGSMA (zie V.30).
   3.  v  Janke Jacobs (Jennie) JONGSMA, geboren op 07-06-1858 te Rotterdam.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-04-1887 te Sloten met Yke Aukes HEPKEMA, 25 jaar oud, kuipersknecht, arbeider, geboren op 05-02-1862 te Doniaga, zoon van Auke Friskes HEPKEMA en Antje Ykes LANDSMA, overleden op 19-03-1943 te Lakewood, Cuyahoga, OH (USA) op 81-jarige leeftijd, begraven op 22-03-1943 te Avon, Lorain, OH (USA).
Naturalisatie: 1896, Cleveland, Cuyahoga, Ohio (USA). {Hij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 18-05-1908 te Cuyahoga, OH (USA) met Wilhelmina (Minnie) REY.}
   4.  m  Age Jacobs JONGSMA (zie V.34).


V.9    Uilke Baukes JONGSMA, schipper, geboren op 19-04-1828 te Woudsend, zoon van Bauke Ages JONGSMA (zie IV.7) en Romkjen Uilkes van der KOOI, overleden op 20-06-1899 te Schoterland op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-06-1854 te Schoterland met Trijntje Jelles HORNSTRA, geboren rond 1833 te Sintjohannesga, dochter van Jelle Willems HORNSTRA, slager, en Trijntje Gerrits de WILDE, overleden op 03-02-1915 te Oldeouwer.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Lvl. kind, geboren op 13-02-1855 te Den Helder, overleden op 13-02-1855 te Den Helder, 0 dagen oud.
   2.  m  Bauke Uilkes JONGSMA, geboren 00-00-1857 te Kampen, overleden op 31-12-1857 te Hillegersberg.


V.13    Age Baukes JONGSMA, zeeman, geboren op 29-09-1833 te Woudsend, zoon van Bauke Ages JONGSMA (zie IV.7) en Romkjen Uilkes van der KOOI, overleden op 10-06-1882 te Lemmer op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-12-1857 te Lemsterland met Popkjen Jetzes REIJENGA, geboren rond 1836 te Lemmer, dochter van Jetze Johannes REIJENGA, schoenmaker, en Maaike Johannes VERBEEK, overleden 00-05-1912 te Lemmer.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Romkje Ages JONGSMA, geboren op 04-07-1858 te Lemmer, overleden op 20-04-1882 om 02.30 uur te Franeker op 23-jarige leeftijd.
   2.  v  Maaike Ages JONGSMA, geboren op 10-09-1859 te Echten, overleden op 30-07-1916 om 05.30 uur te Lemmer op 56-jarige leeftijd, begraven te Lemmer.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-09-1882 te Lemsterland met Jan Baukes VISSER, 22 jaar oud, visser, geboren op 08-07-1860 te Lemmer, zoon van Bauke Jelles VISSER en Aaltje Jans JONKER, overleden op 17-01-1943 te Lemmer op 82-jarige leeftijd, begraven te Lemmer.
   3.  m  Bauke Ages JONGSMA (zie VI.5).
   4.  m  Uilke Ages JONGSMA (zie VI.8).
   5.  v  Tjitske Ages JONGSMA, geboren op 02-10-1866 te Lemmer, overleden op 25-09-1925 te Arnhem op 58-jarige leeftijd, in het Diaconessenhuis, na een langdurig geduldig gedragen lijden.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 16-04-1914 te Amsterdam met Hendrik de KRUIJFF, bode ter gemeentesecretarie, geboren rond 1856 te Zoelen, zoon van Hendrikus de KRUIJFF en Maria Wilhelmina VERWEIJ, overleden op 22-09-1934 te Doetinchem.
{Hij was eerder gehuwd voor 1913 met Maria TELJER, overleden voor 1914.}
   6.  v  Marchje Ages JONGSMA, geboren op 17-12-1868 te Lemmer, overleden op 08-03-1934 te Bergen op 65-jarige leeftijd, begraven op 10-03-1934 te Bergen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-06-1894 te Lemsterland met Reinder Arjens TOLSMA, 28 jaar oud, geboren op 08-03-1866 te Minnertsga, zoon van Arjen Reinders TOLSMA en Ymkje Jelles HAGER.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   7.  v  Antje Ages JONGSMA, geboren op 11-02-1871 te Lemmer, overleden op 26-01-1943 te Bussum op 71-jarige leeftijd, begraven op 30-01-1943 te Bussum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-11-1896 te Bussum met Jitte Lykles de BOER, schoenmaker, geboren rond 1869 te Joure, zoon van Lykle de BOER en Henderina ZETSTRA, overleden op 31-03-1967 te Bussum.
   8.  m  Johannes Ages JONGSMA, geboren op 04-08-1873 te Lemmer.
   9.  m  Age Ages JONGSMA (zie VI.18).
   10.  v  Popkjen Ages JONGSMA, geboren op 08-01-1878 te Lemmer, overleden op 20-12-1881 te Lemmer op 3-jarige leeftijd.
   11.  v  Geeske Ages JONGSMA, geboren op 20-04-1880 te Lemmer, overleden op 02-06-1880 te Lemmer, 43 dagen oud.
   12.  m  Hendrik Ages JONGSMA, varensgezel, schippersknecht, bootwerker, los werkman, geboren op 20-04-1880 te Lemmer, overleden op 27-05-1952 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd.
Ongehuwd.


V.19    Marten Baukes JONGSMA, timmermansknecht, timmerman, venter, geboren op 05-05-1839 te Woudsend, zoon van Bauke Ages JONGSMA (zie IV.7) en Romkjen Uilkes van der KOOI, overleden op 30-01-1913 te Assen op 73-jarige leeftijd.
Algemeen Politieblad:
Jongsma, Marten Baukes, oud 29 jaren, timmerman, geboren te Woudsend, laatst verblijf houdende te Groningen.
Is bij vonnis van de regtbank te Groningen, den 3 Nov. 1870, mede bij verstek gewezen en behoorlijk beteekend, ter zake van opzettelijke vernieling van afsluiting, veroordeeld o.a. tot eene maand eenzame opsluiting.
Algemeen Politieblad, 1872:
Jongsma, Marten Baukes, oud 31 jaren, timmermansknecht, geboren en gedomicileerd te Woudsend (Friesland), doch thans zwervende in de provincien Groningen en Friesland.
Is bij vonnis der arrond.-regtbank te Groningen, dd. 28 Sept. 1871, bij verstek veroordeeld tot eene subsidaire gevangenisstraf van 10 dagen. Het vonnis is behoorlijk beteekend.
Algemeen Politieblad.
Gesinaleerde personen.
Jongsma, Marten, arbeider. Is bij vonnis der arrond.-regtbank te Heerenveen, van 8 Julij 1872, veroordeeld tot eene subsidaire gevangenisstraf van 2 dagen cellulair.
De officier van justitie te Heerenveen verzoekt opsporing, tenuitvoerlegging der straf en berigt, waarna de stukken onmiddellijk zullen worden toegezonden.
Algemeen Politieblad:
Is bij vonnis der arrond.-regtbank te Assen, van 9 Maart 1877, gewezen bij verstek, doch behoorlijk beteekend, wegens bedelarij, veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf en opzending naar een bedelaarsgesticht.
De officier van justitie te Assen verzoekt opsporing, aanhouding en opzending, of tenuitvoerlegging der straf en berigt, zullende alsdan een extract dadelijk worden opgezonden.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-12-1861 te Zuidhorn met Johanna Gurbes OFFERINGA, dienstmeid, geboren rond 1842 te Zuidhorn, dochter van Gurbe Jogchums OFFERINGA, timmerman, en Egbertje Pieters ZUIDEMA, overleden op 02-12-1903 te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Age Martens JONGSMA, geboren op 27-09-1862 te Noordhorn, overleden op 22-03-1900 te Rotterdam op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07-08-1895 te Rotterdam met Metje van DUIN, geboren rond 1863 te Rotterdam, dochter van Stephanus van DUIN en Jannigje van der SLUIS.


V.21    Gerrit Baukes JONGSMA, los werkman, zeeman, geboren op 26-05-1842 te Rotterdam, zoon van Bauke Ages JONGSMA (zie IV.7) en Geesje Martens BEELTJE, overleden op 07-01-1911 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-02-1869 te Lemsterland met Albertje Pieters van der WEERDT, 28 jaar oud, geboren op 08-02-1841 te Lemmer, dochter van Pieter Romkes van der WEERDT en Mettje Alberts HOGEVEEN, overleden op 09-10-1920 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Geeske JONGSMA, geboren op 10-09-1870 te Delfshaven, overleden op 30-04-1942 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-02-1896 te Rotterdam met Pieter KLAP, 31 jaar oud, los werkman, geboren op 24-11-1864 te Kapelle, zoon van Leenderd KLAP en Magdaleena STAAL, overleden 00-03-1962 te Rotterdam.
   2.  v  Mettje JONGSMA, geboren op 06-10-1872 te Delfshaven, overleden op 07-02-1961 te Rotterdam op 88-jarige leeftijd, na een kortstondig, doch smartelijk lijden. Begraven op 11-02-1961 te Rotterdam.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-08-1899 te Rotterdam met Arie BARENDREGT, 25 jaar oud, sleper, geboren op 24-09-1873 te Charlois, zoon van Jacobus BARENDREGT en Neeltje van der TORRE, overleden op 27-06-1945 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd.
   3.  v  Jacoba JONGSMA, dienstbode, geboren op 22-12-1874 te Delfshaven, overleden op 06-09-1955 te Rotterdam op 80-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   4.  v  Alberdina JONGSMA, geboren op 21-03-1876 te Delfshaven, overleden op 16-07-1876 te Delfshaven, 117 dagen oud.
   5.  v  Alberdina JONGSMA, geboren op 22-04-1877 te Delfshaven, overleden op 15-08-1921 te Rotterdam op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-07-1899 te Rotterdam met Jacob van TIEL, 27 jaar oud, sleper, portier, geboren op 26-02-1872 te Overschie, zoon van Hendrik Johannes van TIEL en Gerritje KOENDERMAN, overleden op 26-06-1953 te Rotterdam op 81-jarige leeftijd.
   6.  v  Maaike JONGSMA, geboren op 19-08-1879 te Delfshaven, overleden op 10-11-1882 te Delfshaven op 3-jarige leeftijd.
   7.  m  Bouke JONGSMA, geboren op 30-01-1883 te Delfshaven, overleden op 25-01-1887 te Rotterdam op 3-jarige leeftijd.


V.30    Jan Jacobs JONGSMA, verver, geboren op 04-04-1857 te Sloterdijk, zoon van Jacob Ages JONGSMA (zie IV.14) en Annigje Jans de VRIES, winkelierse, overleden op 20-10-1904 te Medemblik op 47-jarige leeftijd, na een smartelijk lijden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-06-1883 te Hemelumer Oldeferd met Jacobje Meines de HOOP, geboren rond 1862 te Oudega (HO), dochter van Meine Hendriks de HOOP en Korneliske Jacobs GROENHOF, overleden na 1904.
{Zij is later gehuwd 00-00-1911 met Douwe HYLARIDES.}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Meine Jans JONGSMA (zie VI.36).
   2.  v  Annigje Jans JONGSMA, geboren op 21-06-1886 te Nijega (HO), overleden op 07-09-1938 om 17.00 uur te Nijemirdum op 52-jarige leeftijd, begraven te Oudemirdum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-05-1909 te Gaasterland met Jorrit Ales JORRITSMA, 24 jaar oud, geboren op 11-10-1884 te Nijemirdum, zoon van Ale JORRITSMA en Tietje TROMP, overleden op 07-01-1978 te Sondel op 93-jarige leeftijd, begraven op 11-01-1978 te Oudemirdum.
   3.  v  Corneliske Jans JONGSMA, geboren op 15-02-1889 te Nijega (HO), overleden 00-05-1963 te Oudemirdum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-05-1915 te Gaasterland met Gosse Hielkes PLANTINGA, 23 jaar oud, geboren op 02-12-1891 te Balk, zoon van Hielke PLANTINGA en Aaltje WYCKELSMA, overleden 00-10-1969 te Koudum.
   4.  v  Janke Jans JONGSMA, geboren op 11-09-1892 te Nijega (HO), overleden op 07-04-1945 op 52-jarige leeftijd, begraven te Oudemirdum.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-05-1923 te Gaasterland met Alle Alles WIERSMA, 34 jaar oud, boer, geboren op 04-10-1888 te Spannum, zoon van Alle Epkes WIERSMA en Dieuwke Douwes JORRITSMA, overleden op 20-03-1956 om 19.00 uur te Grootegast op 67-jarige leeftijd, begraven te Oudemirdum.
{Hij is later gehuwd met Grietje PLOEGSTRA, overleden na 1956.}
   5.  m  Jacob Jans JONGSMA, geboren op 07-02-1895 te Nijega (HO), overleden op 17-07-1895 te Hemelumer Oldeferd, 160 dagen oud.


V.34    Age Jacobs JONGSMA, schoenmaker, winkelier, geboren op 08-09-1860 te Sloten, zoon van Jacob Ages JONGSMA (zie IV.14) en Annigje Jans de VRIES, winkelierse, overleden op 04-01-1939 om 23.30 uur te Heerenveen op 78-jarige leeftijd, na een langdurig geduldig gedragen lijden. Begraven te Sloten.
Te koop.
Kruidenierszaak te Sloten (Fr.). Wegens omstandigheden uit de hand te koop een sedert jaren bestaande nette kruidenierszaak op beste stand. Flinke ruime woning. Aanvaarding 15 mei 1929. Te bevragen bij de eigenaar-bewoner A. J. Jongsma te Sloten (Fr.).
Bron: Hepkema's Courant d.d. 14-12-1928.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-06-1890 te Sloten met Roelofke Theunis BETZEMA, 27 jaar oud, geboren op 10-10-1862 te Balk, dochter van Theunis Klazes BETZEMA, kuiper, en Grietje Popkes SCHRAM, overleden op 22-04-1928 te Sloten op 65-jarige leeftijd, begraven te Sloten.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Annigje Ages JONGSMA, geboren op 20-01-1893 te Sloten, overleden op 04-05-1906 te Sloten op 13-jarige leeftijd, na een smartelijk lijden van drie weken. Begraven te Sloten.
   2.  v  Grietje Ages JONGSMA, geboren op 25-08-1894 te Sloten, overleden op 19-01-1979 te Heerenveen op 84-jarige leeftijd, begraven op 24-01-1979 te Sloten.
Ongehuwd.
   3.  v  Sjoukje Ages JONGSMA, geboren op 14-10-1898 te Sloten, overleden op 12-12-1898 te Sloten, 59 dagen oud.
   4.  v  Sjoukje Ages JONGSMA, geboren op 11-10-1899 te Sloten, overleden op 07-04-1966 te Heerenveen op 66-jarige leeftijd, begraven op 09-04-1966 te Terband.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-05-1929 te Sloten met Sieger van der LAAN, 27 jaar oud, veehouder, geboren op 14-06-1901 te Nijehaske, zoon van Karel van der LAAN, veehandelaar, en Minke HOOISMA, overleden op 26-08-1985 te Heerenveen op 84-jarige leeftijd, begraven op 29-08-1985 te Terband.


VI.5    Bauke Ages JONGSMA, schipper, geboren op 02-03-1862 te Lemmer, zoon van Age Baukes JONGSMA (zie V.13) en Popkjen Jetzes REIJENGA, overleden op 10-07-1943 op 81-jarige leeftijd, begraven te Wormerveer.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 14-08-1885 te Lemsterland met Jeltje Jans van der ZANDE, geboren rond 1864 te Oosterzee, dochter van Jan Andries van der ZANDE en Metje Pekes HOFMAN.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 20-05-1892 te Lemsterland met Froukje Popkes HOORNSTRA, geboren rond 1864 te Lemmer, dochter van Popke HOORNSTRA en Pietje Menzes de VRIES.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Lvl. kind, geboren op 26-06-1886 te Lemsterland, overleden op 26-06-1886 te Lemsterland, 0 dagen oud.
   2.  v  Popkje Baukes JONGSMA, geboren op 28-08-1887 te Lemmer, overleden op 09-04-1890 te Lemmer op 2-jarige leeftijd.
   3.  v  Metje Baukes JONGSMA, geboren op 26-02-1890 te Lemmer, overleden op 11-03-1896 te Lemsterland op 6-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:

   4.  v  Popkje Baukes JONGSMA, geboren op 31-08-1893 om 17.00 uur te Rauwerd, in het schip. Overleden op 05-10-1972 te Beverwijk op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-03-1914 te Lemsterland met Willem Meints GAASBEEK, 22 jaar oud, geboren op 16-04-1891 te Lemmer, zoon van Meint Willems GAASBEEK en Aaltje KAMPENGA, overleden op 05-03-1968 te Uitgeest op 76-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Gecremeerd op 08-03-1968 te Velsen.
   5.  v  Pietje Baukes JONGSMA, geboren op 11-12-1895 te Lemmer, overleden 00-12-1939 te Wormer.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-02-1921 te Lemsterland met Johannes Aukes BAKKER, geboren rond 1894 te Lemmer, zoon van Auke BAKKER en Klara VISSER.
   6.  m  Popke Baukes JONGSMA, schipper, geboren op 11-09-1898 te Lemmer, overleden op 21-11-1940 te Wormerveer op 42-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   7.  m  Age JONGSMA, geboren op 20-09-1901 te Lemsterland, overleden op 22-01-1995 te Leeuwarden op 93-jarige leeftijd, begraven op 27-06-1995 te Ypecolsga.
Gehuwd rond 1946 met Antje FINNEMA, geboren op 29-02-1908 te Wymbritseradeel, dochter van Gooije FINNEMA en Grietje FINNEMA, overleden op 13-04-1982 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd, begraven op 16-04-1982 te Ypecolsga.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   8.  m  Lvl. kind, geboren op 08-08-1906 te Lemsterland, overleden op 08-08-1906 te Lemsterland, 0 dagen oud.


VI.8    Uilke Ages JONGSMA, schipper, handelaar in brandstoffen, geboren op 09-05-1864 te Lemmer, zoon van Age Baukes JONGSMA (zie V.13) en Popkjen Jetzes REIJENGA, overleden op 06-01-1942 om 02.30 uur te Alkmaar op 77-jarige leeftijd, begraven op 09-01-1942 te Koedijk.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 13-12-1889 te Lemsterland met Antje Wieberens de VRIES, 24 jaar oud, geboren op 05-12-1865 te Koedijk, dochter van Wieberen Jans de VRIES en Pietje Rinzes VISSER, overleden op 22-03-1938 te Koedijk op 72-jarige leeftijd.
Samenwonend (2) met M. DUINMEIJER.
{Zij was eerder gehuwd ca. 1890 met N.N. SCHOON.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Wijbrand Uilkes JONGSMA (zie VII.10).
   2.  v  Popkjen Uilkes JONGSMA, geboren op 26-05-1893 te Lemmer, overleden op 13-09-1893 om 11.00 uur te Zaandam, 110 dagen oud, in het schip.
   3.  m  Age Uilkes JONGSMA (zie VII.13).
   4.  v  Pietje Uilkes (Pia) JONGSMA, verloskundige (1937), eig. inrichting voor cosmetische huidverzorging (1937), geboren op 09-09-1896 te Franeker, overleden op 24-07-1968 te Delft op 71-jarige leeftijd, na zeer moeilijk gedragen lijden. Begraven op 29-07-1968 te Nieuw-Loosdrecht.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-10-1917 te Koedijk met Jan Gottfried ST?TNER, 25 jaar oud, fotograaf, geboren op 10-01-1892 te Alkmaar, zoon van Friedrich ST?TNER, broodbakker, en Trijntje MAREES, overleden op 24-06-1930 te Zaandam op 38-jarige leeftijd.


VI.18    Age Ages JONGSMA, gemeenteambtenaar (sluiswachter), geboren op 13-08-1875 te Lemmer, zoon van Age Baukes JONGSMA (zie V.13) en Popkjen Jetzes REIJENGA, overleden op 22-02-1951 te Amsterdam op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 10-02-1903 te Lemsterland met Henderine Piers BOUMA, 24 jaar oud, geboren op 04-12-1878 te Lemmer, dochter van Pier BOUMA en Geertje de BOER, overleden op 14-07-1907 te Amsterdam op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 15-01-1908 te Amsterdam met Grietje Tammes BOK, 25 jaar oud, geboren op 16-01-1882 te Lemmer, dochter van Tamme BOK en Jantje WIARDA, overleden 00-00-1972 te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Age JONGSMA (zie VII.18).
   2.  v  Geertje Henderina JONGSMA, dienstbode, ateliernaaister, geboren op 09-11-1904 te Amsterdam.
Gehuwd met Jo BAKKER.
   3.  m  Pier Hendrik JONGSMA (zie VII.22).

Uit het tweede huwelijk:

   4.  v  Grietje Popkje Jantje JONGSMA, winkeljuffrouw, ambtelijk medewerkster GAK, geboren op 17-03-1909 te Amsterdam, overleden op 20-05-1992 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   5.  m  Theodorus Jacobus JONGSMA (zie VII.25).
   6.  m  Reinder JONGSMA (zie VII.27).


VI.36    Meine Jans JONGSMA, veehouder, chauffeur, verzekeringsagent, geboren op 25-11-1884 te Nijega (HO), zoon van Jan Jacobs JONGSMA (zie V.30) en Jacobje Meines de HOOP, overleden op 07-04-1951 om 13.00 uur te Leeuwarden op 66-jarige leeftijd, begraven te Oudemirdum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-05-1907 te Gaasterland met Akke Lefferts REINSMA, 25 jaar oud, geboren op 13-04-1882 te Nijemirdum, dochter van Leffert Reins REINSMA en Joltje Willems EPPINGA, overleden op 29-09-1961 te Leeuwarden op 79-jarige leeftijd, begraven op 03-10-1961 te Oudemirdum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan JONGSMA (zie VII.29).
   2.  v  Jacobje JONGSMA, geboren op 15-12-1910 te Oudemirdum, overleden op 07-09-1997 te Sneek op 86-jarige leeftijd, begraven op 10-09-1997 te Oudemirdum.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07-05-1931 te Gaasterland, gescheiden na 20 jaar op 10-05-1951 te Leeuwarden, vonnis arrondissementsrechtbank. Echtgenoot is Michiel TROELSTRA, electricien, geboren op 27-09-1909 te IJlst, zoon van Foeke TROELSTRA en Pietje NAUTA.


VII.10    Wijbrand Uilkes JONGSMA, arbeider, betonwerker, tuinbouwer, chauffeur, geboren op 23-05-1891 te Lemsterland, zoon van Uilke Ages JONGSMA (zie VI.8) en Antje Wieberens de VRIES, overleden op 12-12-1936 om 15.00 uur te Alkmaar op 45-jarige leeftijd, begraven te Alkmaar.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-09-1919 te Koedijk met Hendrika BAKKER, 24 jaar oud, winkelierster in kruidenierswaren, geboren op 03-07-1895 te Harderwijk, dochter van Hendrik BAKKER en Maria DEKKER.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Hendrik JONGSMA, geboren op 02-08-1920 te Koedijk, overleden op 19-11-1980 op 60-jarige leeftijd, begraven te Alkmaar.
1945: Vreemde Krijgsdienst & Verlies van het Nederlanderschap.
Relatie met Barbara ROOLVINK, geboren op 13-12-1918, overleden op 09-11-1973 op 54-jarige leeftijd, begraven te Alkmaar.
   2.  v  Anna JONGSMA, geboren op 19-05-1923 te Koedijk, overleden op 11-09-1993 te Heerhugowaard op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd 00-04-1948 te Alkmaar met Johannes Adrianus DEKKER.
   3.  m  Johannes Uilke (Joop) JONGSMA (zie VIII.5).


VII.13    Age Uilkes JONGSMA, arbeider, tuinbouwer, geboren op 23-11-1894 te Lemsterland, zoon van Uilke Ages JONGSMA (zie VI.8) en Antje Wieberens de VRIES, overleden op 02-11-1979 op 84-jarige leeftijd, begraven te Koedijk.
Tuinder met vele nevenfuncties.
Geboren te Lemmer, gemeente Lemsterland op 23 november 1894. Overleden te Koedijk, gemeente Alkmaar, in 1979.
Zoon van de Friese turfschipper Uilke Jongsma en Antje de Vries.
Tuinder van beroep maar had vele nevenfuncties. Zo was hij bestuurslid van de Broekerveiling, bestuurslid van Tuinbouwvereniging "de West". Oprichter van de V.V.V. Koedijk en oprichter van de Gondelvaart Koedijk en voorvechter van een zelfstandig Koedijk, was secretaris en later voorzitter van de muziekvereniging Aurora, raadslid van de gemeente Koedijk, bestuurslid crisiscomité Koedijk, toen in 1930 en volgende jaren er een economische crisis heerste en de tuinders het zeer moeilijk kregen. Zat in het polderbestuur Banne Koedijk, was bestuurslid van de Raiffeisenbank Koedijk en bestuurslid van het dorpshuis "het Verenigingsgebouw".
Gegevens aangeleverd door: Historische Vereniging Koedijk.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 06-06-1918 te Koedijk, gescheiden na 30 jaar op 21-10-1948 van Anna SWAKMAN, geboren op 11-12-1895 te Bergen, dochter van IJsbrand SWAKMAN, dijkwerker, en Grietje NEDERVEEN.
Varken.
Onderget. verz. verschoond te blijven van de lasterpraatjes aangaande het aanbrengen van het in bezit hebben van een varken.
Advertentie De Vrije Alkmaarder d.d. 05-10-1946.
Gehuwd (2) met Neeltje (Nelie) BROUWER, geboren op 04-12-1916 te Koedijk, overleden op 24-03-2013 te Alkmaar op 96-jarige leeftijd, in verpleeghuis Lauwershof. Gecremeerd op 30-03-2013 te Schagen.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Julius (Joe) JONGSMA (zie VIII.7).


VII.18    Age JONGSMA, schrijver Kon. Marine, sergeant (1933, 1940), geboren op 02-07-1903 te Amsterdam, zoon van Age Ages JONGSMA (zie VI.18) en Henderine Piers BOUMA (gezindte: Ned. Herv.; geen).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-09-1927 te Leiden met Clasina Marie BOURGONJE, 22 jaar oud, geboren op 06-05-1905 te Leiden, dochter van Hermanus Johannes Cornelis BOURGONJE en Cornelia Maria Clara DOLKEMADE (gezindte: RK; geen).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Ineke JONGSMA, geboren 00-00-1947 te Driebergen.
Gehuwd met Gerard ONRUST.


VII.22    Pier Hendrik JONGSMA, kantoorbediende, correspondent, geboren op 28-06-1906 te Amsterdam, zoon van Age Ages JONGSMA (zie VI.18) en Henderine Piers BOUMA, overleden op 28-03-1969 te Amsterdam op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1932 te Amsterdam met Aagje KAARLS, 26 jaar oud, geboren op 26-05-1905 te Amsterdam, dochter van Andries KAARLS, melkslijter, en Aagje van SOEST.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Pier Hendrik JONGSMA, geboren op 01-11-1932 te Amsterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-04-1956 te Bloemendaal met A. GROOT.


VII.25    Theodorus Jacobus JONGSMA, monteur, pijpbuiger, werkman botenverhuurderij, geboren op 15-06-1914 te Amsterdam, zoon van Age Ages JONGSMA (zie VI.18) en Grietje Tammes BOK, overleden op 17-05-1993 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-04-1937 te Amsterdam met Margaretha DONKER, 23 jaar oud, geboren op 17-11-1913 te Amsterdam, dochter van Abraham DONKER en Margaretha Gijsberti HODENPIJL, overleden op 06-10-1996 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Age JONGSMA (zie VIII.13).
   2.  v  Margaretha JONGSMA, coupeuse, geboren op 29-05-1947 te Amsterdam.
Samenwonend, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-12-1968 te Amsterdam met Johannes D. WOERLEE.


VII.27    Reinder JONGSMA, groepsleider, constructeur, geboren op 03-10-1920 te Amsterdam, zoon van Age Ages JONGSMA (zie VI.18) en Grietje Tammes BOK, overleden op 22-06-2005 op 84-jarige leeftijd, begraven te Baarn.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-07-1943 te Amsterdam met Alida SCHILTKAMP, 21 jaar oud, geboren op 15-09-1921 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Carla Johanna JONGSMA.
   2.  v  Alida JONGSMA.
   3.  m  Reinder JONGSMA.
   4.  v  Hendrika Elisabeth JONGSMA.


VII.29    Jan JONGSMA, kruidenier, geboren op 26-10-1907 om 10.00 uur te Oudemirdum, zoon van Meine Jans JONGSMA (zie VI.36) en Akke Lefferts REINSMA, overleden op 24-11-1957 te Leeuwarden op 50-jarige leeftijd, begraven op 28-11-1957 te Leeuwarden.
Gehuwd 00-05-1934 te Lemsterland met Eelkje KOOPMANS, geboren op 10-12-1908 te Oosterzee, overleden op 02-07-1991 te Leeuwarden op 82-jarige leeftijd, begraven op 06-07-1991 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Meine JONGSMA (zie VIII.21).
   2.  v  Cornelia (Corrie) JONGSMA, geboren 00-00-1939 te Leeuwarden.
Gehuwd 00-00-1963 te Leeuwarden met Rein VIERSEN, geboren rond 1940, zoon van Thomas VIERSEN en Akke VISSER.


VIII.5    Johannes Uilke (Joop) JONGSMA, geboren op 26-12-1931 te Alkmaar, zoon van Wijbrand Uilkes JONGSMA (zie VII.10) en Hendrika BAKKER, winkelierster in kruidenierswaren, overleden op 05-12-2014 te Alkmaar op 82-jarige leeftijd, begraven op 11-12-2014 te Alkmaar.
Gehuwd 00-01-1957 te Alkmaar met Trijntje D. (Tini) BOSSCHERS, geboren op 29-05-1929, dochter van Hermannes BOSSCHERS en Geertje de VRIES, overleden op 28-09-1994 op 65-jarige leeftijd, begraven te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Diane Géke Ria (Daantje) JONGSMA, geboren op 08-07-1957 te Alkmaar, overleden op 07-01-2006 te Groningen op 48-jarige leeftijd, begraven op 11-01-2006 te Groningen.
Samenwonend met Wim JANSEN, overleden op 06-10-2001.
   2.  v  Johanna Catharina (Hanneke) JONGSMA, geboren op 25-07-1960 te Alkmaar.
Relatie met Sodik, overleden voor 2014.
   3.  m  Wijbrand JONGSMA, geboren op 27-02-1962.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 31-07-1990 te Den Burg (Texel) met Sonja SMIT, 32 jaar oud, geboren op 13-09-1957 te Haarlem.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.


VIII.7    Julius (Joe) JONGSMA, geboren op 07-02-1921 te Koedijk, zoon van Age Uilkes JONGSMA (zie VII.13) en Anna SWAKMAN, overleden 00-00-1989 te London, ON (Canada).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-10-1946 te Koedijk met Catharina (Tina) MASTELING, 23 jaar oud, geboren op 12-03-1923, overleden op 16-11-2013 te London, ON (Canada) op 90-jarige leeftijd. Peacefully, in her 90th year with her family at her side, at Highview, on November 16, 2013. The adored wife of the late Julius (Joe) Jongsma (1989). A very proud mom of, Trudy (Peter) Hessey of Thorndale, Barbara (Sharon) Kelly of Lambeth, Alex (Perry) Jongsma of Sarnia, Debra (Frank) Hurst of Shelburne. Loving grammie to Terry and Julia, Ryan and Jesse, Ashley, Gregory and Alyssa. Loving oma to Tracy and Nicole, a special great-grandma to Brett, Trent, Tyrell, Asha, Reagan, and Makayla. She is survived by brothers, Joop (Gre) Masteling, Freek (Annie) Masteling and sisters, Anna (Piet) Laan all of The Netherlands and Agnes (John) Bruyn of Dorchester. She will be sadly missed by many nieces and nephews here and in The Netherlands. Predeceased by her brother Jaap (Nel) Masteling of The Netherlands. Tena met Joe in Koedyk, Holland; they married at Koedyk City Hall on Oct. 3, 1946. On July 29, 1949, after a 10 day voyage aboard the vessel "Volendam", they arrived in Quebec City to start a new life. Their first year in Canada was spent at the Hair Family Farm in Watford, ON. In 1951, they moved to Strathroy where they started a family. Entrepreneurial spirit led to the development of the Wellington Court Motel, in London, where they spent their days together fulfilling their dreams and enjoying each others' company. In retirement, they designed and built their dream home on Pond Mills where Tena gardened to her hearts' content. After Joe's passing, Tena volunteered at Parkwood Hospital and enjoyed 'Ladies Day Out' at the YMCA. Her hard work and generosity was an inspiration to all of us and she will be sadly missed.
Bron: yourlifemoments.ca, begraven op 20-11-2013 te London, ON (Canada).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Gertrude (Trudy) JONGSMA, geboren 00-01-1950 te London, ON (Canada).
Gehuwd met Peter HESSEY.
   2.  v  Barbara JONGSMA, geboren op 26-08-1952 te London, ON (Canada).
Gehuwd met Sharon KELLY.
   3.  m  Alex JONGSMA (zie IX.11).
   4.  v  Deborah Julia (Debra) JONGSMA, geboren op 12-04-1961 te London, ON (Canada).
Gehuwd met Frank HURST.


VIII.13    Age JONGSMA, timmerman, sportleraar judo/jiu-jitsu (6e dan), sportschoolhouder, bedrijfsleider horeca, geboren op 22-11-1938 te Amsterdam, zoon van Theodorus Jacobus JONGSMA (zie VII.25) en Margaretha DONKER.
Wie is Age Jongsma jr eigenlijk?
Een ras Amsterdammer maar met Jordanese roots en een Friese stijfkop zijnde. Sinds 1939 woonachtig en nog steeds tot op heden (2015) aan de rand van die goeie en oude Jordaan, de Staatsliedenbuurt, beter bekend als Koperen Knopenbuurt. Daar woonde het "betere volk" de zgn. Ambtenaren van de gemeente.
Hij spreekt geen Fries maar heeft een kennissenkring komend uit Bolsward, Lemmer, Hardegarijp, Giekerk, Dokkum, Eernewoude en Donkerbroek. Heeft wel 11x de Elfstedenrijwieltocht uitgereden met o.a. een Zilveren kruisje na 3x en Gouden speld na 10x.
Wat heeft hij betekend als vrijwilliger:
V.a. de jaren 1980-2010 gewerkt aan het tot stand komen van een Natuur- en Cultuurpark, "Het Westerpark", bekend van DWDD en Pauw TV. Bedenker van de straatnamen rondom die monumentale gebouwen en voorzitter van de vereniging Vrienden van het Westerpark.
V.a. de jaren 1990-2012 meegewerkt aan het plan om de Judo Bond Nederland bij de top tien van Nederlandse en Olympische sporten te krijgen en daarvoor beloond met het Bondsridderschap, de Goudenereteken.
V.a. de jaren 1970-2015 meegewerkt aan het tot stand brengen van een bosweide in een Recreatieparkje, Boslust, ergens op de Veluwe en beloond met een mooie plek.
Tekst: Age Jongsma.
Zie ook: De Waarheid d.d. 21-01-1963 (Een Kui-sun-dojo in ADM-cantine).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-05-1967 te Amsterdam met Marjon KENBEEK, 22 jaar oud, administratief medewerkster, geboren op 27-11-1944 te Amsterdam, dochter van Hendrik (Henk) KENBEEK, brigadier van politie, en Janna Lena (Janny) DUBBELDAM.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Denise Janna Lena JONGSMA, ass. advocatuur, geboren op 27-10-1967 te Amsterdam, in het Wilhelminagasthuis.
Samenwonend met Clyd FOSTER, buschauffeur, geboren te Suriname.
   2.  v  Nicole Margaretha JONGSMA, medewerkster verzekeringsmaatschappij, geboren op 02-06-1971 te Amsterdam, in het Wilhelminagasthuis.
Gehuwd met Yencis JILMAS, ondernemer, geboren te Turkije.


VIII.21    Meine JONGSMA, PTT-beambte, geboren op 29-08-1935 te Mirns en Bakhuizen, zoon van Jan JONGSMA (zie VII.29) en Eelkje KOOPMANS, overleden op 01-08-2007 te Leeuwarden op 71-jarige leeftijd, gecremeerd op 06-08-2007 te Goutum.
Onderscheiden met de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau: Meine Jongsma, Leeuwarden, oud-chef Bedrijfsbureau Personeelszaken, district Leeuwarden bij PTT Telecom BV/Koninklijke PTT Nederland NV te Groningen (Leeuwarder Courant d.d. 29-04-1994).
Gehuwd 00-00-1959 te Leeuwarden met Elisabeth (Lies) WEILAND, geboren rond 1936, dochter van Jelle WEILAND en Aafke HOEKSTRA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Anita Adeleine JONGSMA, verzorgende, geboren op 18-04-1960 te Leeuwarden.
Gehuwd 00-00-1986 te Leeuwarden, gescheiden van Dirk van HOUTEN.
   2.  m  Jan JONGSMA (zie IX.21).


IX.11    Alex JONGSMA, geboren op 12-07-1954 te London, ON (Canada), zoon van Julius (Joe) JONGSMA (zie VIII.7) en Catharina (Tina) MASTELING.
Gehuwd met Perry Lynn GAVEL, geboren op 09-02-1954 te Logan, UT (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Ashley Brookes JONGSMA, geboren op 23-04-1983 te Sarnia, ON (Canada).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-08-2011 met Ferney Luis OSARIO, geboren te Tameisis (Colombia).
   2.  m  Gregorius Forbes Mills (Gregory) JONGSMA, geboren op 14-12-1985 te Sarnia, ON (Canada).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-08-2012 met Andrea Michel EMRICH.
   3.  v  Alyssa Julia (Lissie) JONGSMA, geboren op 07-11-1989 te Sarnia, ON (Canada).
Ongehuwd.


IX.21    Jan JONGSMA, eig. sportzaak De Vliegende Hollander, geboren op 18-10-1965 te Leeuwarden, zoon van Meine JONGSMA (zie VIII.21) en Elisabeth (Lies) WEILAND.
Vooraanstaand voetballer bij Rood Geel, Leeuwarden (1987, vierde klasse); Terschelling (1990-1994, vierde klasse).
Voorzitter VVD afdeling Terschelling (2013).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-04-1991 met Bianca S. GOEDE, 23 jaar oud, medewerkster reisbureau, geboren op 06-04-1968 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Martijn JONGSMA, verkoper, horecamedewerker, geboren op 09-04-1995 te West-Terschelling.
   2.  v  Anoek JONGSMA, horecamedewerkster, geboren op 22-06-1997 te West-Terschelling.
   3.  v  Neeke Tess JONGSMA, medewerkster sportzaak, geboren 00-05-2002 te Leeuwarden.

 

Homepage | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 10679
Web Analytics